text
นายแพทย์ ก ลาวันที่ 5 - 7 สิงหา

PRIORITY เรายินดีให้คำแนะนำ รักษา และ ดูแล

การบริการและรักษา

 • ตรวจประเมินรักษาโรคตาทุกชนิด

  (EYE EXAMINATION)

 • ตรวจและรักษาโรคต้อกระจก ต้อหิน และจอประสาทตา โดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง

  (CATARACT, GLAUCOMA AND RETINA SPECIALIST)

 • ตรวจวัดสายตาและแก้ไขสายตา

  (REFRACTION AND REFRACTIVE CORRECTION)

 • ตรวจวิเคราะห์สุขภาพตาด้วยกล้องจุลทรรศน์ และการแสดงภาพด้วยระบบดิจิตอล

  (BIOMICROSCOPIC OPHTHALMIC EVALUATION AND DIGITAL MONITORING)

 • ตรวจวัดความดันตา ด้วยระบบ มาตรฐาน

  (GOLDMANN TONOMETRY)

 • การถ่ายภาพจอประสาทตาและขั้วประสาทตา ด้วยระบบดิจิตอล

  (DIGITAL FUNDUS PHOTOGRAPHY)

 • การวิเคราะห์ และตรวจ เซลล์จอประสาทตาและขั้วประสาทตา ด้วยระบบคลื่นแสง

  (OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY)

 • การวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยการฉีดสี

  (FLUORESCEIN ANGIOGRAPHY)

 • การตรวจประเมินและวิเคราะห์ลานสายตา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

  (COMPUTERIZED PERIMETRY)

 • การรักษาตาด้วยเลเซอร์

  (LASER THERAPY)

 • การผ่าตัดรักษาโรคทางตา

  (EYE SURGERY)

 • ศัลยกรรมตกแต่งทางจักษุ

  (OCULOPLASTIC SURGERY)

 • ตรวจวิเคราะห์และรักษาเปลือกตา

  (EYELID HYGIENE TREATMENT)