text
นายแพทย์ ก ลาวันที่ 5 - 7 สิงหา

นายแพทย์พิศิษฐ์ ปรีชาวัฒน์

ความเชี่ยวชาญ

จักษุประสาท (Neuro-Ophthalmology)

เวลาตรวจ

  • ออกตรวจตามเวลาที่นัดหมาย